Ma’isah

Ma’isah (“Caminar amb orgull”)

Equip:

Aïna Coscollola, Noemí Expósito, Anna Porta

Localització:

Besòs Maresme, Barcelona

Antecedents

El projecte s’inicia l’any 2012 sota el nom “d’Espai de trobada”, com una prova pilot destinada a noies d’entre 13 i 21 anys d’origen paquistanès, amb l’objectiu inicial de potenciar l’aprenentatge de la llengua catalana fora de l’espai reglat formatiu. Es tracta d’un espai exclusivament femení destinat a aquest col·lectiu, fins ara invisibilitzat, ja que algunes de les noies d’aquest col·lectiu no realitzen gaires activitats fora del circuit casa-institut.

Després d’aquest primer apropament amb les noies paquistaneses, i a través del treball amb dinàmiques grupals, sorgeixen necessitats i interessos compartits; i d’aquí neix la demanda de les mateixes noies d’iniciar-se en la pràctica esportiva, més concretament, al criquet.

Objectius

OBJECTIUS GENERALS:

 1. Millorar l’autoestima i apoderar les noies del barri
 2. Fomentar la seva inclusió social

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 1. Promoure que les joves participin en activitats esportives de forma setmanal
 2. Oferir un espai setmanal de dinàmiques de grup que atenguin les necessitats detectades.
 3. Oferir un espai de suport i reforç individual i, si s’escau, una posterior derivació a altres serveis que atenguin les necessitats detectades
 4. Fomentar la integració social mitjançant la participació en diferents activitats per a joves que s’organitzin al barri
 5. Oferir un espai segur i estable de referència

Descripció del projecte

El projecte “Ma’isah: Criquet femení”, és el resultat de la demanda per part del grup de noies de “l’Espai de trobada”. Després d’aquest primer apropament amb les noies paquistaneses, sorgeixen diverses necessitats:

 • Manca d’espais de cobertura esportiva, fora de l’espai formal (escola/institut)
 • Dificultats d’accés a espais esportius no mixts
 • Necessitat i voluntat de fer esport per a sentir-se bé físicament i emocionalment

El projecte pretén afavorir la inclusió de les adolescents nouvingudes i autòctones al seu barri, promoure la convivència intercultural mitjançant la pràctica esportiva, en aquest cas el criquet, dinàmiques de grup, sortides de coneixement de l’entorn i activitats de participació social. També vol fomentar l’autoestima i donar eines i recursos per treballar el seu benestar emocional i afectiu.

Aquesta finalitat s’aconsegueix a través de la creació de grups heterogenis (edat, interessos, procedència, origen, etc.) en el que es treballa per tres objectius comuns: Autoestima, apoderament i inclusió social.

També pretén utilitzar l’espai públic per treballar amb el col·lectiu comprés entre 12 i 18 anys, uns hàbits de vida saludables a través de l’esport i uns valors afegits que es poden treballar a través de la pràctica esportiva.

A través dels entrenaments es fomenten aspectes com: Relacions de respecte, el funcionament grupal cohesionat, un lideratge variat i democràtic (ja que cada cert temps l’equip escull a una nova capitana), la responsabilitat (tant en l’assistència i puntualitat a les sessions com en el joc), la implicació en l’equip (les decisions que afecten l’equip es prenen de forma assembleària), la igualtat entre les seves components, l’aprenentatge cooperatiu, la promoció de la formació de monitores atorgant rols de monitoratge a les mateixes joves, conèixer la realitat esportiva del seu territori i els recursos que ofereix per a la pràctica de l’esport i, sobretot, valorar l’activitat física com una manera més per utilitzar el temps lliure amb vista al benestar físic i mental.

S’incideix en el treball en grup per posar en pràctica les tècniques que el criquet requereix.

En totes les activitats la metodologia es basa en l’aprenentatge cooperatiu i l’ajuda entre iguals, de manera que ajudant-se, totes guanyen. El projecte va més enllà de ser una experiència esportiva i busca afavorir la vinculació al territori i la relació entre les joves i la comunitat en general.

Busca utilitzar l’esport com a eina d’inclusió i apropament entre el col·lectiu femení juvenil que hi ha al barri, independentment de la seva cultura i origen.

Conclusions

L’execució del projecte ha donat resposta a les necessitats plantejades en quan a:

 • Fomentar la inclusió social mitjançant la participació en les activitats del barri i sortides de coneixement de l’entorn.
 • Aconseguir que les joves participin en activitats esportives setmanalment.
 • Oferir un espai setmanal de dinàmiques de grup que atenguin grupalment les necessitats detectades.
 • Procurar la fidelització de les joves al programa.
 • Millorar l’autoestima, l’apoderament i la integració social de les participants.
 • Participar en activitats esportives setmanalment.
 • Participar en diferents activitats per a joves que s’organitzen al barri.
 • Actuar com a referent d’altres noies que com elles, han deixat els seus països per venir a viure a Barcelona, ajudant-les en el seu procés.

A més, algunes de les joves del projecte, han fet el curs de monitores de lleure i/o esportives.

El pla d’avaluació s’ha realitzat aplicant la metodologia IAP (investigació acció – participació) incorporant l’espai d’assemblea, les valoracions trimestrals i la bústia de suggeriments. Aquests instruments han servit per a dotar a les joves de poder de decisió i també per implicar-les en la millora del projecte, ja que s’han sentit part real i centre de totes les accions dutes a termes.