BASES CONCURS

MODALITAT 1: BANC DE PROJECTES
Es convoquen projectes que es troben en procés de realització o ja finalitzats. Els projectes seleccionats en aquest apartat formaran part d’un arxiu o banc de projectes amb l’objectiu de difondre’ls i fer-los accessibles. El conjunt de projectes seleccionats rebran una menció de reconeixement per part de les 3 ciutats implicades en la convocatòria. Les tres ciutats s’atorgaran tres premis amb una dotació de 1.000 euros per a cada un dels projectes seleccionats que aportin elements diferencials i d’innovació.

COMITÈ DE SELECCIÓ
La selecció de projectes correrà a càrrec del jurat estarà integrat per:
Felip Roca i Blasco. Representant de la xarxa Metròpolis.
Marta Carranza i Gil-Dolz del Castellar. Representant de l’àmbit esportiu de Barcelona.
Juan David Valderrama. Representant de l’àmbit esportiu de Medellín.
Jorgelina Bertoni. Representant de l’àmbit esportiu de Buenos Aires.
Sixte Abadia i Naudí. Representant de Barcelona.
Jimena Vallone. representant de Buenos Aires.
Juliana Moreno. Representant de Medellín.
Gaspar Maza Gutierrez. Expert de reconegut prestigi en temes esportius i socials de les ciutats participants.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes, s’hauran de remetre, en format digital a info@iniciativametropolis.barcelona especificant la modalitat de convocatòria en la qual es participa: Banc de projectes o Laboratori de projectes i incloure la documentació requerida segons a la convocatòria que s’acullin.

Document escrit que de na les línies bàsiques del projecte i els seus objectius. (5.000 caràcters màxim.)
Imatges i textos sobre el projecte i referències del context en què es va desenvolupar. (5.000 caràcters màxim i 10 imatges).
Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
Dades de contacte (nom, telèfon, correu electrònic i adreça postal).

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El període per a la presentació de propostes finalitza el 30 d’octubre del 2016.
La realització de tots els projectes s’ha de fer i finalitzar-se dins de l’any 2017.

Els treballs seleccionats i els projectes corresponents són propietat de l’autor o autors. Es permetrà la seva reproducció per a les diferents publicacions que promogui Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Buenos Aires i el de Medellín, per a la divulgació en les seves pàgines web i en tots aquells mitjans relacionats amb la difusió del programa. Els treballs produïts en el marc d’aquest concurs han de explicitar en cas que es presentin públicament fora d’aquest àmbit.

Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esports incorporarà al seu fons documental i d’arxiu tota la documentació que es generi a la convocatòria.

 

MODALITAT 2 : LABORATORI DE PROJECTES
Es convoquen projectes inèdits en què l’esport sigui el principal fil conductor dels mateixos, o una part important en la metodologia d’intervenció. Aquests projectes han de facilitar respostes a problemes relacionats amb la inclusió social dels joves, en diferents contextos urbans, plantejant qüestions, detectant conflictes, proposant estratègies de negociació o de participació a través de l’esport. Es convoquen 3 projectes que puguin desenvolupar-se a mig-curt termini i que experimentin formes de producció compartida a través de tallers i preferentment en col·laboració amb organitzacions locals. Els projectes es poden referir a qualsevol de les tres ciutats convocants. El conjunt de projectes seleccionats rebran una menció de reconeixement per part de les ciutats convocants i es produiran en l’any 2016 o 2017, amb un import màxim de 9.000 euros per cada un, subvenció atorgada en cada cas per les ciutats convocants. Els 3 projectes seleccionats podran formar part del Banc de Projectes.

COMITÈ DE SELECCIÓ
La selecció de projectes correrà a càrrec del jurat estarà integrat per:
Felip Roca i Blasco. Representant de la xarxa Metròpolis.
Marta Carranza i Gil-Dolz del Castellar. Representant de l’àmbit esportiu de Barcelona.
Juan David Valderrama. Representant de l’àmbit esportiu de Medellín.
Jorgelina Bertoni. Representant de l’àmbit esportiu de Buenos Aires.
Sixte Abadia i Naudí. Representant de Barcelona.
Jimena Vallone. representant de Buenos Aires.
Juliana Moreno. Representant de Medellín.
Gaspar Maza Gutierrez. Expert de reconegut prestigi en temes esportius i socials de les ciutats participants.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes, s’hauran de remetre, en format digital a info@iniciativametropolis.barcelona especificant la modalitat de convocatòria en la qual es participa: Banc de projectes o Laboratori de projectes i incloure la documentació requerida segons a la convocatòria que s’acullin.

Document escrit que de na les línies bàsiques del projecte i els seus objectius. (5.000 caràcters màxim.)
Un màxim de 10 imatges per facilitar la comprensió del projecte.
Currículum dels membres del projecte especificant cant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
Dades de contacte (nom, telèfon, correu electrònic i adreça postal).

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El període per a la presentació de propostes finalitza el 30 d’octubre del 2016.
La realització de tots els projectes s’ha de fer i finalitzar-se dins de l’any 2017.

Els treballs seleccionats i els projectes corresponents són propietat de l’autor o autors. Es permetrà la seva reproducció per a les diferents publicacions que promogui Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Buenos Aires i el de Medellín, per a la divulgació en les seves pàgines web i en tots aquells mitjans relacionats amb la difusió del programa. Els treballs produïts en el marc d’aquest concurs han de explicitar en cas que es presentin públicament fora d’aquest àmbit.

Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esports incorporarà al seu fons documental i d’arxiu tota la documentació que es generi a la convocatòria.