Concurs

Les ciutats de Barcelona (Institut Barcelona esports), Buenos Aires i Medellín (INDER) obren una convocatòria espedcífica de projectes de caràcter interdisciplinar, promovent la relació de l’esport en l’ àmbit de la inclusió social i cultural dels joves. En aquest text s’ofereixen algunes referències dels objectius específics en els que es proposa intervenir, així com les bases concretes que determinen i completen les orientacions generals per l’engegada d’una convocatòria. Estem davant el desenvolupament del que es podria considerar com un ‘camp’ de compromisos socials de l’esport que eren inexistents fins fa pocs anys. Aquests compromisos tenen com a eixos principals les actuacions en temes d’exclusió social en general però, també, la integració i inclusió social dels joves en situacions desfavorables. El desenvolupament, cada dia més, d’activitats i projectes esportius dirigits a aquest sector, ens porta a plantejar-nos una recerca d’experiències que podríem denominar ‘de bones pràctiques’ que puguin servir per anar construïnt un arxiu que ajudi a l’aprenentatge, el debat, la interdisciplinarietat en l’esport i les intervencions en l’àmbit de l’exclusió social dels joves.

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és detectar projectes existents, generar un arxiu de ‘bones pràctiques’, difondre-les i donar suport a la creació de noves experiències que posin en relació l’esport amb joves i ajudi als que es trobin en risc o en situacions desfavorables. La convocatòria està orientada a aquesta ampli i variat d’organitzadors/-es, creadors/-es i agents que operin a les ciutats convocants, és a dir, Barcelona, Buenos Aires i Medellín.

 

La connvocatòria s’obre a dues modalitats, relacionades amb els fronts d’acció que INICITIVA METRÓPOLIS i les ciutats convocants pretenen desenvolupar.